Skånebilder - Sydöstra Skåne

Utflykter i kommunerna i Sydöstra Skåne:
Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla, Ystad.

Utflykter:
Adam och Eva - två kalkugnar vid Bjärsjölagårds slott. Den äldsta från 1865. Verksamheten lades ner på 1940-talet.
Ales stenar - vid Kåseberga är Sveriges största skeppssättning. Omdebatterad funktion, grav eller kalender? Ligger vackert med utsikt över havet.
Andrarums alunverk - ruin, dagbrott, och slagghögar efter en skånsk industriepok, strax öster om Christinehofs slott.
Baldringestenen - väster om tornet vid Baldringe kyrka står en runsten. Den finns avbildad i slutet av 1600-talet och fanns då i kyrkogårdsmuren. Den försvann sedan under årens lopp. Vid en ombyggnad 1885 hittades den i ett dike. Den sattes då på sin nuvarande plats.
Balkåkra kyrkoruin - kyrkan byggdes på 1200-talet. Tornet är senmedeltida. Kyrkan förföll sedan man man i stället byggt Marsvinsholms kyrka. I dag återstår tornet, murar och ett gravvalv.
Banvallen - järnvägen Gärsnäs–S:t Olofs Järnväg var färdig 1901. Trafiken lades ner 1972. Banan finns kvar eftersom det körs dressin och är museijärnväg.
Benestads backar - är ett naturreservat i sydöstra Fyledalen med utsikt över dalgången. Marken är kalkrik med kärr och torra marker, vilket ger en rik flora.
Beritzholm - medeltida borg som revs på 1530-talet. Idag finns kullar och rester av vallgraven. Ligger vid Bjärsjölagård.
Bjersjöholm - utanför Ystad byggdes på 1500-talet, en försvarsanläggnig med fyra längor omgiven av en sjö i norr och i övrigt av en vallgrav. Idag finns den västra och östra längan kvar.
Bjäresjö kyrka - nordväst om Ystad byggdes på 1100-talet. I koret och absiden är kalkmålningar i starka färger från 1200-talet. Även i långhuset finns takmålningar, daterade till 1300-talet. Vacker läktarpredikstol. Bland annat.
Bjäresjöstenen - vid Bjäresjö kyrka. Stenen nämns 1627 då den satt i kyrkogårdsmuren, står nu vid kyrktornets södra sida. 'Kåre satte (denna?) sten efter Olfun(?)/Alfwin(?)'.
Bjärsjölagårds kalkbrott - kalksten bröts troligen här på medeltiden till kyrkbyggena. 1865 byggdes kalkugnarna vid slottet. Verksamheten lades ner på 1940 talet. Idag är brottet vattenfyllt.
Borstakärr - våtmark vid Christinehofs slott. På spång över vattnet och på rullstensås med utsikt över våtmarken.
Borstbäcken - en lövskogsbevuxen bäckdalgång norr om Vombsjön. Här stod slaget vid Borst 1644, 'färsingarnas blod färgade bäcken röd'. Växtlokal för ramslök och lundviva.
Brösarps norra backar - böljande backlandskap vid Brösarp, ett hedlandskap med intressant vegetation.
Brösarps södra backar - backlandskap med vyer vid Brösarp. På våren prunkar floran, mest välkänt är gullvivorna.
Bäckhalladalen - naturreservat nordväst Simrishamn. Sandsten med böljeslag, dammar, betade hällmarker, nedlagt stenbrott.
Disas ting - i Svarte väster om Ystad. Stenkrets av oklart ursprung. Traditionen säger att Jungfru Disa höll ting där. Kan vara resterna av en långdös.
Drakamöllan - naturreservat söder om Maglehem, ett kuperat hedlandskap med sandhedsvegetation.
Forsemölla - en vattenkvarn, skogig bäckdalgång med vattenfall, och böljande backlandskap nordväst Simrishamn.
Frualid - öster om Öveds kyrka är en höjd av vulkaniskt ursprung, med skogsklädd brant sida mot sjön Vassen. Växtplats för månviol och myskmadra.
Fyledalen... - är en bred dalgång söder om Sjöbo, och väster om Tomelilla.
Fyleverken - är en nerlagd sandtäkt i Fyledalen. Fin kvartssand, användes bl.a. till glastillverkning och färg. Sanden bildades under juratiden för 150 miljoner år sedan. Vattenfyllda täkter. Dramatiska formationer.
Gislövshammar - En idyllisk liten by som började som ett fiskeläge på 1800-talet. Under en kort period under 1800-talet höggs kvarnstenar i kalklipporna på kusten. Ute på klipporna syns runda hål efter kvarnstensbrytningen.
Gladsaxehus - ruin efter en medeltida kungsgård väster om Simrishamn.
Glemmingestenen - är en runsten i kyrkogårdsmuren vid Glemminge kyrka, på den östra sidan ut mot Trumlevägen. 'Sven satte denna sten efter Toste den skarpe, sin fader, en mycket bra herreman. Måtte den förgås som bryter högen.'
Grevlunda gravfält - 'lunden vid gravarna' vid Vitaby är ett gravfält från det första årtusendet efter Kristi födelse. En skeppssättning, en domarring, sex resta stenar.
Gyllebo borgruin - borgen byggdes omkring 1540 på en udde i Gyllebosjön nordväst om Simrishamn. Efter flera bränder övergavs borgen. Idag återstår murar av borgen.
Gyllebosjön - nordväst om Simrishamn på Österlen. Bad och vandring i lummig skog runt sjön.
Hallamölla - vattenmölla i Verkaån, och naturskön plats med flera vattenfall med en sammanlagd fallhöjd på 23 meter.
Hallsbergs stenar - norr om Lövestad finns i trädgården vid Möllehuset märkliga bildstenar med bibliska motiv, som gårdsägaren Nils Nilsson skapade under ålderns höst i slutet av 1800-talet.
Hammars backar - den en mil långa Kåsebergaåsen bjuder på backar och mot havet en brant klintkust, med utsikt över havet och in mot land.
Havängsdösen - en ca 5000 år gammal grav vid Haväng. En stenkammargrav med en central kammare med takblock som är omgiven av kantstenar. Ligger vackert mot Östersjön.
Heinge strövområde - strövområde norr om Lövestad.
Helvetesgraven - öster om Öved. Ett vattenfyllt före detta stenbrott där det bröts röd sandsten. Sandstenen bildades under Silur för drygt 400 miljoner år sedan. Då var det här en grund havsbotten.
Herremannabron - är en stenvalvsbro från 1850 vid Östra Vemmenhög. Byggd i två spann i kallmursteknik. Nära bron står en runsten, som står på sin ursprungliga plats.
Humlarödshus fälad - är ett artrikt naturreservat på Romeleåsen. Bland annat kor, ekar, orkidéer samsas på fäladen, med utsikt över Vombsänkan.
Hylkan - söder om Brantevik är ett område med betesmarker och strandängar. Här finns spår efter gruvhål, där man först bröt silver och bly och sedan flusspat.
Hästhagen - naturreservat vid Svaneholms slott norr om Skurup är en bokskogsklädd höjd med fin flora.
Högasten - i en åkerholme vid vägen mella Södra Åsum och Övedskloster är ett gravfält med tre resta stenar.
Hörte ruin - under tid var det populärt att ha en ruin på sina marker, hade man ingen så byggde man en. 1907 byggde godsherren på Dybäcks slott den ruin som står vid Hörte.
Impan - naturreservat väster om Simrishamn. I reservatet är en en 15 meter hög förkastningsbrant. Här har sedan 1500-talet brutits mineral, spår av gruvdriften finns kvar. Större delen av reservatet består av betesmark. Betesmarken består av ett tunt lager jord och blottade hällar.
Jungfrukällan - vid Sankt Olof på Österlen. Framsprungen på platsen där en jungfru dödades av en avvisad riddare.
Järrestad - hällristningar på klipphäll väster om Simrishamn.
Jätteleden - vid Simrishamn. Jätteleden passerar tre fornminnen från olika tider: Pittjestenen är en rest sten från järnåldern, Stenstuan en gånggrift från stenåldern och Kvejsahöj som är en gravhög från bronsåldern.
Kaffestugan Alunbruket - i en korsvirkeslänga byggd på 1700-talet som arbetarbostad till Andrarums Alunbruk. Strax öster om Christinehofs slott.
Kivik Art Centre - konst och kultur i naturen vid lilla Stenshuvud söder om Kivik.
Kolerakyrkogården i Baskemölla - På 1850-talet härjade kolera i Sverige. I Baskemölla dog tio personer i september 1855 av sjukdomen. En minnessten restes 1943 med namn på de avlidna.
Kulturens Östarp - söder om Veberöd är ett levande museum mitt i kulturlandskapet med lantbruksmiljö från 1830-talet och 1930-talet.
Kyrkorunda I - Vallösa, Sjörups gamla, Snårestads, Marsvinsholms kyrkor, Balkåkra kyrkoruin, runstenar i Sjörup och Skårby, Marsvinsholms slott.
Kyrkorunda II - Saritslövs kyrkogrund, Västra Vemmenhögs kyrka, Lilla Beddinge gamla kyrkogård, Lilla Beddinge kyrka.
Kåseberga - mysigt fiskeläge öster om Ystad som erbjuder fiskrökeri, fiskbutik, utsikt över havet, och Ales stenar.
Landskapslaboratoriet - i den södra delen av Snogeholms strövområrde. Olika trädslag för att studera hur de påverkas och växer beroende på omgivningen.
Lindskogen - gammal blandskog med avenbok, ek, lind och bok. Hackspettens favorit, står det. Inget om humlornas favorit.
Linneskogen - norr om Sjöbo. Ädellövskogar där marken under våren färgas av vit-, gul- och blåsippor.
Listarum - på Österlen, bland nerlagda stenbrott. Kanske man kan hitta fossil från Ordovicium för 450 miljoner år sedan.
Listarumsåsen - ädellövsskogsklädda åsar norr om Smedstorp. På våren prunkar marken av vitsippor.
Marsvinsholms skulpturpark - nordväst om Ystad visar under somrarna skulpturer i slottsparken. Ny utställning varje år.
Nedraby kyrkoruin - söder om Tomelilla. Uppförd på 1200-talet. Övergavs 1635. Sista prästens gravstens finns i tornet. Några andra gamla gravstenar. Ruinen används idag till dop, vigsel, begravning.
Prästens badkar - söder om Vik är en unik halv miljard år gammal geologisk formation, som sägs ha fått sitt namn av att en präst använt den som badkar. Kallas också rosenstenen efter sin form.
Ramnakullabackarna - ett litet naturreservat vid Blentarp på Romeleåsens ostsluttning, med bäckravin och vidsträckt utsikt.
Ravlunda kyrka - från omkring 1200. Mest känd för författaren Fritiof Nilsson Piratens gravsten.
Rydsgårds skog - norr om Rydsgård med en fyra kilometer promenadslinga förbi en runsten och en utsikt.
Sankt Olofs källa - offerkälla några hundra meter söder om kyrkan i Sankt Olof. Var ett centrum för Sankt Olofskulten.
Simrishamns kyrka - Sankt Nicolai kyrka, ursprungligen troligen ett fiskarkapell bestående av nuvarande koret. Sedan utbyggd. Gravhällar i kyrkogolvet. Kyrkomurarna av kvartsit är utan puts.
Simris runstenar - invid kyrkan i Simris utanför Simrishamn står två runstenar. Den ena är en av få runstenar där Svitjod, dvs Sveriger, nämns.
Simris strandängar - naturreservat norr om Brantevik,torrängar och kärr med rik flora. På klipphällarna finns böljeslagsmärken, 500 miljoner år gamla stelnade vågformer i dåtidens sandbotten.
Sjörups kyrka - nordväst om Ystad, byggdes omkring 1150-70. Den blev för liten på 1800-talet och förföll. Under 1930-talet och framåt har kyrkan renoverats.
Sjörupstenen - vid grinden till Sjörups kyrka. I början av 1800-talet användes den som byggnadsmaterial till en bro, den sprängdes då i sex delar. På 1990-talet satte man ihop den igen.
Skårbystenen - är en runsten framför kyrkan i Skårby. Inskriptionen lyder: Aute satte sten denna efter Håkon.
Skönabäck - naturvårdsområde norr om Skurup är en ädellövskog intill Borgasjön och Skönabäcks säteri. Det är ett litet område med några markerade stigar genom skogen.
Stenkilsristningen - är en hällristning i hagmark mellan Simrishamn och Brantevik. Skepp, människor med yxor, hästar, hjulkors och skålgropar på en stenhäll.
Stenhed - vid Gärsnäs. En stor skeppssättning på 52 x 14 meter, 30 klumpstenar. I den sydöstra spetsen är tre stenar i rad inne i skeppssättningen. Gravplats från sen järnålder ca 600-1000 e.Kr. På en sten är hällristningar i form av skålgropar.
Stenshuvud - välkänd nationalpark söder om Kivik. Utsikt, strand, natur.
Stjärneholm - ligger strax väster om Skurup. Slottet byggdes troligen på 1550-talet, och revs i början av 1600-talet. Ruinen omges av en jordvall och en vallgrav. Av slottet återstår bara några stenmurar. Med fin vårflora.
Stora Köpingestenen - är en runsten i kyrkogården vid gången sydost om Stora Köpinge kyrka med utsikt över åkermarker. 'Vrest och Näck och Kruse reste sten denna efter Apa (el Ebbe), kamraten sin,
Stora Köpinge kyrka - uppfördes under 1100-talet och har senare byggts till. I kyrkan finns i den östra delen medeltida kalkmålningar.
Svaneholms slott - från 1500-talet, med museum, gästgiveri, och vackra omgivningar runt Svaneholmssjön.
Södra Åsums vattenkvarn - vid Åsumsån utanför Sjöbo byggdes under 1860-talet. Vatten kommer från en ränna från Åsumsån. Den siste möllaren arrenderade kvarnen 1930-1965.
Södra Åsumsbron - en stenvalvsbro med fyra valv och en liten grävd ränna som går till vattenkvarnen nedströms. Bron byggdes 1764 av Hans Ramel, Övedskloster. Bron togs ur bruk 1936.
Tjörnedala - vid Baskemölla norr Simrishamn är en gård och strövområde. Vackra betade strandängar med bland annat orkidéer och gullviva.
Tommarps klosterruin - i den medeltida staden Tumathorp grundades 1155 ett Premonstratenserkloster. Under reformationen drogs klostret in 1540. Inte mycket är kvar idag.
Vallabacken - vid Vitabys södra infart är en cirkelrund stenklädd ruinkulle efter en borg troligen uppförd under 1100- eller 1200-talen.
Vitaby kyrka - utmed museijärnvägen är en liten perrong vid kyrkan. Kyrkan ligger vackert på en kulle med havet i bakgrunden. Kyrkans äldsta delar är från slutet av 1100-talet. Kalkmålning, votivskepp, triumfkrucifix och dopfunt tillhör inventarierna.
Vitabäckshällorna - naturreservat i Fyledalen, med gammelskog, fågelliv, flora. I östra delen ligger en hälsokälla.
Vitemölla - strövområde norr om Kivik med badstränder, tallskog, lövskog, sandstäpp, backlandskap med flora.
Vitemölla - Brösarp - vandring utmed sandstranden från Vitemölla till Haväng. På höjderna söder om Verkeån till Brösarp.
Vollsjö hembageri - vid torget i Vollsjö med intakt inredning från 1950-talet.
Vomb... - området runt Vombsjön.
Västra Nöbbelövstenen - är en stor runsten vid Västra Nöbbelövs kyrka. Den har varit kluven på längden och användes ett tag som grindstolpar vid prästgården. Nu är den hopsatt och står i en gräsmatta.
Ystad... - staden på sydkusten med fin äldre del.
Yxornas häll - strax söder om Simrislund, invid vägen mellan Simrishamn och Brantevik finns en stenhäll med hällristningar. På hällen finns ett stort antal ristningar.
Ängakåsen - gravfält söder om Kivik, med en skeppssättning, en stor (Penninggraven) och flera mindre stensättningar samt två hustomtningar.
Öradekaren - fiskefångstanläggning i Verkeån vid Haväng. Belagd från 1600-talet. Här fångades öring.
Örsjöstenen - är en runsten i en trädgård vid Örsjö kyrka öster om Skurup.
Österlenleden... - vandra Skåneleden Österlen runt.
Öveds kyrka - en liten vitkalkad tornlös kyrka, byggd 1759-61.

Österlenleden...

UPPLEV MIOR
Mior
Mjörn
Vandringar
Skånebilder
Felisia
Resor
Släkten
Trädgården
Fotboll
Självporträtt

SKÅNE
Skånebilder
Mellersta Skåne
Nordvästra Skåne
Nordöstra Skåne
Sydvästra Skåne
Sydöstra Skåne
Fornminnen
Gränsland
Kyrkor
Skåneleden

VANDRA
Vandringar
Fjällflora
Abisko
Jotunheimen
Kungsleden
Marsfjällen
Samariaravinen
Sarek
Sylarna
Vindelfjällen
Zinal 1982
Wales 2008
Fjällen 2009